main logo
The water level of the Elbe in Pirna currently is -- meters
Settings for accessibility
open menu close menu

Prohlášení o bezbariérovosti

Město Pirna usiluje o to, aby její webové stránky byly v souladu s německým zákonem o zrovnoprávnění zdravotně postižených (BGG), saským zákonem o inkluzi (SächsInklusG), saským zákonem o e-governmentu
SächsEGovG) a německým zákonem o bezbariérovosti webových stránek (BfWebG) ve spojení s německým nařízením o bezbariérovosti informačních technologií (BITV 2.0). Tyto zákony byly vytvořeny v souladu se směrnicí (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o bezbariérovosti platí pro všechny webové stránky (včetně subdomén) www.pirna.de a bylo poprvé vytvořeno 21. září 2020. Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 21. září 2023. Stav bezbariérovosti zjišťujeme kontinuálně na základě vlastního prověřování. 

Aktuální stav bezbariérovosti

Základem bezbariérovosti jsou mezinárodně platné směrnice Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) na stupni shody AA a evropská norma EN 301 549, verze 3.1.1. Pro dokumenty PDF je navíc dodržován mezinárodní standard PDF/UA-1.

Tyto internetové stránky jsou podle výše uvedených směrnic převážně bezbariérové. Požadavky BITV 2.1 jsou z technického hlediska z převážné části splněny.
 

Obsahy, které nejsou bezbariérové

V současné době se pracuje na odstranění následujících překážek:

  • Ne všechny dokumenty PDF, které jsou ke stažení na www.pirna.de, jsou bezbariérové. Protože se jedná o mnoho souborů, bude odstranění problému nějakou dobu trvat.
  • Navigace na internetových stránkách prostřednictvím klávesnice není ještě zcela funkční. Omezení možnosti ovládání klávesnicí má být odstraněno do konce roku 2024.


     

Následující obsahy nejsou momentálně bezbariérové, avšak podle § 1, odstavec 2, věta 1 německého zákona o bezbariérovosti webových stránek (BfWebG) ve spojení s článkem 1, odstavec 4 směrnice EU 2016/2102 se jich tato povinnost netýká:

  • Dokumenty PDF, které byly zveřejněny do 23. 9. 2018 a nejsou nutné pro aktuální správní řízení (právní postupy)
  • Videa, která byla zveřejněna do 23. 09. 2020
  • Mapy (např. výkresy), jejichž základní informace jsou nabízeny v bezbariérové alternativě
  • Mapové aplikace jsou částečně bezbariérové (OpenStreetMap a Geoportal)
  • Informace ke znakové řeči a informace ve snadném jazyce v současné době na stránce www.pirna.de chybí

Nezapomeňte prosím, že starší prohlížeče nemusí obsahy částečně zobrazovat bez problémů. Proto používejte aktuální webový prohlížeč.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Oddělení činnosti pro veřejnost (Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit) města Pirna bude rádo za zaslání podnětů, poznámek a otázek k bezbariérovému uspořádání nebo ke stávajícím neuvedeným překážkám na našich internetových stránkách. Pokusíme se tyto nedostatky odstranit, resp. informace, které nejsou bezbariérové,  poskytnout v bezbariérové podobě.

Postupy při prosazování digitální bezbariérovosti a smírčí orgán

Pokud se vám nepodařilo město Pirna kontaktovat, resp. jste na svou žádost neobdrželi uspokojivou odpověď, můžete kontaktovat přímo Saský orgán pro prosazování digitální bezbariérovosti (Sächsische Durchsetzungsstelle).

Tento orgán podporuje mimosoudní urovnávání sporů, pokud vzniknou konflikty mezi veřejnými orgány a lidmi se zdravotním postižením. Toto smírčí řízení nepodléhá poplatkům. Zapojení právního zástupce není nutné.

Orgán pro prosazování digitální bezbariérovosti informačních technologií v Sasku je začleněn do gesce pověřenkyně vlády Saska pro ochranu zájmů lidí se zdravotním postižením.

Kontakt na Saský orgán pro prosazování digitální bezbariérovosti

Adress: Archivstraße 1, 01097 Dresden
mail: durchsetzungsstelle@sk.sachsen.de
phone: +49 351 564-10713
fax: +49 351 564-10999

 

website: https://www.durchsetzungsstelle.sachsen.de

 

Representative of the Saxon State Government for the Interests of People with Disabilities

adress: Archivstraße 1, 01097 Dresden
mail: inklusionsbeauftragter@sk.sachsen.de
phone: +49 351 564-107 15
fax: +49 351 564-10999

website: https://www.inklusion.sachsen.de